Fundacja Wspierania Rozwoju i Pozyskiwania Energii ze Źródeł Odnawialnych "RED CUBE" Energy.

Informacje bieżące

OGŁOSZENIE - OTWARTY NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów – „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.217) poszukujemy partnera(ów) do wspólnej realizacji projektu na zasadach parterstwa. Obszar realizacji: gminy wiejskie lub wiejsko-miejskie z obszaru Mazowsza. Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Kadzidło oraz Gminy Młynarze. Będzie realizowany poprzez: - budowę i przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej u odbiorcy, - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii, - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy. Projekt obejmować będzie instalację kolektorów słonecznych płaskich na budynkach mieszkalnych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na/w budynkach użyteczności publicznej. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt. Dokumenty do uzyskania drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu. Data publikacji: 02.09.2016 r. OGŁOSZENIE - WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi projektu, poszukujemy firmy, osoby fizycznej, która wykona pełną dokumentację techniczną instalacji z odnawialnych żródeł energii. Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt. Data publikacji: 02.09.2016 r.

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie wszelkich projektów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz wspierania i pozyskiwania finansowania na budowę infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii,
 2. Działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych i finansowania, w tym również ze środków pomocowych Unii Europejskiej, wszelkiej działalności związanej z rozwojem i budową infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii,
 3. Budowa infrastruktury odnawialnych źródeł energii dla swoich podopiecznych, finansowanej ze środków własnych, środków unijnych, również w formie pomocy dla mieszkańców Gmin województwa mazowieckiego,
 4. Działalność naukowa w zakresie zgłębiania i propagowania wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii,
 5. Działalność naukowo-techniczna z zakresu pomocy małym instytucjom publicznym i firmom w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, przepisów zamówień publicznych i prowadzenia projektów w tym zakresie,
 6. Działalność oświatowa z zakresu kształtowania opinii o odnawialnych źródłach energii, oraz szerzenie wiedzy na ten temat,
 7. Działalność wydawnicza i piśmiennicza z zakresu wspierania pozyskiwania wiedzy o odnawialnych źródłach energii,
 8. Działalność pomocowa z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii dla instytucji i firm, które nie posiadają możliwości kadrowych ani finansowych w tym zakresie,

Dane firmowe

Fundacja Wspierania Rozwoju i Pozyskiwania Energii ze Źródeł Odnawialnych "RED CUBE" Energy.

Adres: Sieczna 66 103-290 Warszawa

Telefon: +48.222991197

NIP: 524-278-89-51

Adres korespondencyjny

Adres: Sieczna 65B 1B 03-290 Warszawa

Formularz kontaktowy

 _  _  __  __  ____    ___  
| || | || \ \\/ // | _ \\  / _ \\ 
| || | ||  \ ` //  | |_| || | / \ || 
| \\_/ ||  | ||  | . //  | \_/ || 
 \____//   |_||  |_|\_\\  \___// 
 `---`   `-`'  `-` --`  `---`